Formål

RETNINGSLINIER

for

VETERAN CAFÉ SKIVE

 

1.   Ledelse

a.   Græsrodsbevægelsens navn er Veteran Café Skive og er en selvstændig organisation.

 b.   Veteran Café Skives hjemsted er Skive Kommune og adressen er den til enhver tid siddende formands.

 c.   Caféen ledes af et forretningsudvalg på 3 personer valgt blandt ledere/hjælpere. En formand, en kasserer, en sekretær samt en suppleant og revisor.

 d.   Tegningsret for Caféen har den til enhver tid siddende formand og kasserer.

2.   Formål

Formålet er, at skabe et frirum for kommunens og omegnens veteraner, uanset hvor og med hvilken organisation, de har været udsendt. Der skal være mulighed for samtale med ligesindede samt rådgivning om, hvordan man kan komme videre med sit liv, herunder få støtte af bisiddere ved kontakt med myndigheder og styrelser.

3.   Medlemskab

 Der kræves ikke medlemskab af Græsrodsbevægelsen.

4.   Valg af forretningsudvalg

På Veteran Café Skives ledermøde i 1. kvartal vælges Caféens forretningsudvalg, som består af 3 medlemmer. Herudover vælges en suppleant og en revisor.

a.   Caféens bestyrelse konstituerer sig selv med formand, kasserer, og sekretær.

b.   Valget er gældende for 2 år og gennemføres således:

              2 medlemmer vælges i ulige år og 1 i lige år.

c.  Suppleanten vælges hvert år. Afgår 1 bestyrelsesmedlem udenfor sin valgperiode indtræder suppleanten.

d.   Revisoren vælges for 2 år.

e.   Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.       

5.   Regnskab

Da foreningen modtager støtte fra offentlige såvel som interesseorganisationer, aflægges årligt et regnskab til de støttende aktører. Regnskabet kan fremlægges med nødvendige bilag, hvis ønsket.

a.   Regnskabsåret går fra den 1. januar til 31. december.

b.   Bevægelsens midler indsættes på konto i Nordea Reg.nr. 2600 Kontonummer 4388 601 839, CVR-nr. 36 64 40 36.

c.   Formanden og kassereren kan hæve og disponere beløb fra denne konto, øvrige ved fuldmagt.

6.   Sponsorater og donationer

a.   Sponsorater/ donationer skænket til særlig anvendelse påføres bemærkning herom i regnskabet og indsættes/anvendes hertil via bevægelsens konto.

b.   Evt. medfølgende regnskabsinstrukser følges.

7.   Offentlige puljemidler

a.   Offentlige puljemidler, der er tildelt til særlige formål, anvendes alene til disse formål. En eventuel medfølgende regnskabsinstruktion skal følges.

b.   Anvendelse af midler fra offentlige puljemidler er underkastet offentlig kontrol med særskilte krav til regnskabsførelse og regnskabsaflæggelse.

8.   Møder

Formanden indkalder til ledermøde en gang i kvartalet mhp. at fastlægge vagtskema og drøfte løbende sager. Dagsorden udsendes af sekretæren mindst en uge før mødet. Der føres et beslutningsreferat for møderne, der underskrives af de deltagende bestyrelses-medlemmer.

9.   Bevægelsens opløsning eller overgang til en egentlig forening

a.   Ved opløsning af græsrodsbevægelsen skal dennes midler anvendes til fordel for veteraner og effekter anvendes til fordel for FN-museet.

b.   Ved omorganisering til en egentlig forening skal dennes midler overføres til fortsat støtte af arbejdet for Veteraner i Skiveområdet.

 

Således vedtaget

Skive, den 10. februar 2016

 

                  Preben Sloht             Conny Guldberg Mikkelsen

                     Formand                              Sekretær

                               

                               Joan Evelyn Vrensted Sloht

                                          Kasserer